Botanical Supplements

Cordyceps 950 USDA Organic 90 Capsules (BUY 1 GET 1 + Extra 20 Capsules)

Cordyceps 950 USDA Organic 90 Capsules (BUY 1 GET 1 + Extra 20 Capsules)
Cordyceps 950 USDA Organic 90 Capsules (BUY 1 GET 1 + Extra 20 Capsules)

Cordyceps 950 USDA Organic 90 Capsules (BUY 1 GET 1 + Extra 20 Capsules)   Cordyceps 950 USDA Organic 90 Capsules (BUY 1 GET 1 + Extra 20 Capsules)

Cordyceps is considered a very rare herb that lives on certain caterpillars in the high mountain of regions in the East. Cordyceps are found on the mountain with altitude from 4000 - 6000 meters in the geographical area of Himalayan and the region is snow-covered year round. Because of the high elevation and extreme climate, it is very difficult to find this rare herbs in the wild. After 10 years researched, and applied biotechnology, the top rare varieties of cordyceps from Tibet are now successfully farmed in completely closed and controlled environment with strict stringent standards from USDA. Cordyceps 950® is pure 100% USDA Organic Certified.

Cordyceps is used to relieve coughs, chronic bronchitis, respiratory disorders, kidney disorders, nighttime urination, male sexual problems, anemia, irregular heartbeat, high cholesterol, liver disorders, dizziness, weakness, ringing in the ears, unwanted weight loss, and opiumaddiction. It is also used for strengthening the immune system, improving athletic performance, reducing the effects of aging, promoting longer life, and improving liver function in people with hepatitis B. Some people use cordyceps as a stimulant, a tonic, and an adaptogen, which is used to increase energy, enhance stamina, and reduce fatigue. Concentration of 950mg / capsule. The chemical analysis of Cordyceps showed that the biomass of cordyceps contains many of the essential amino acid, rare plant protein, and contains vitamins: A, B1, B2, B12, C, D, E, K. The trace elements: Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, especially selenium. Selenium is a rare earth element and it is known as a substance capable of enhancing the immune system.

Reduce the effects of aging. Ông Trùng H Tho Cordyceps. Mua 1 Tng 1 (Tng thêm mt chai 20 viên ung th). Là loài dc tho quý him, c trng dng trong ngành Trung Y, có tác dng b phi ích thn, sng khoái tinh thn, b khí huyt v. Nhiu vn ng viên tham gia Th Vn Hi Olympic dùng Trùng Tho tng cng th lc và tinh thn.

Ðông Trùng H Tho thiên nhiên rt quý him là do sn lng ít, khó thu hoch, ngay c ngi sinh sng ti Tây Tng cng ch gt hái 6-7 cây mi ngày. Gn ây giá c ca Trùng Tho ngày càng cao, ngi dân xô gt hái khin sn lng khan him, không cung cp trên th trng. Nhm tha mãn nhu cu ca ngi tiêu dùng, th trng ngày nay xut hin nhiu sn phm chc nng si khun Trùng Tho cht lng cao. Loài Trùng Tho nuôi cy nhân to có công hiu tng ng vi Trùng Tho thiên nhiên, nhng giá c hp lý.

Trùng Tho Tinh Khit 950®. Cha bt màu nâu 100% nguyên cht, c óng theo dng viên con nhng trong sut hoc màu trng có in nhãn hiu ng ký Cordyceps 950. Có trng lng 950mg/viên và mi hp cha 90 viên.

Các phân tích hóa hc ca Trùng Tho cho thy sinh khi ca ông trùng h tho có cha rt nhiu axit amin thit yu, protein thc vt quý him, và có cha vitamin: A, B1, B2, B12, C, D, E, K. Các nguyên t vi lng: Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, c bit là Selen. Selen là mt nguyên t t him và nó c bit n nh là mt cht có kh nng tng cng h thng min nhim. CHÚ Ý, CHÚ Ý/ATTENTION, ATTENTION. Quý khách còn c tng thêm mt hp Cordyceps 20 viên ung th trc, nu quý khách không hài lòng thì có th gi tr li 2 hp 90 viên.

Chúng tôi s hoàn li tin mua thuc. Quý khách ch phi chu tin cc phí. Tng tui th / Gim mt mi / n ngon / Ng ngon / Nga ho / Nga Viêm ph qun / Tr tim / Tr thn/ Tng Sinh Lc / B máu / Nga ri lon nhp tim / Gim cholesterol / Tr gan / Chóng mt / Say xm / ù tai / Nâng cao cht lng cuc sng sau khi hóa tr ung th / Ci thin chc nng h thng min dch sau khi hóa tr ung th / Ci thin chc nng gan nhng ngi b bnh viêm gan B.

Ngi ln 18 tui tr lên, mi ngày ung 2 ln mi ln 1 viên, tt nht là ung trong hoc sau ba n hoc theo ch dn bác s ca quý khách. Quý khách ang dùng thuc khác hoc ang c cha tr cho bt c bnh gì, ph n mang thai nên tham kho ý kin bác s trc khi s dng sn phm này. Không dùng chn oán, iu tr, cha bnh, hoc ngn chn bt c cn bnh nào. Trùng Tho 950® là mt loi b sung dinh dng. Chúng tôi không khng nh Cordyceps 950® có th iu tr bt c cn bnh nào.

C quan qun lý thuc và thc phm ã không ánh giá hay xác nhn nhng iu nêu ra trên hoc bt c ni nào trong trang web ca chúng tôi. The item "Cordyceps 950 USDA Organic 90 Capsules (BUY 1 GET 1 + Extra 20 Capsules)" is in sale since Thursday, February 28, 2019. This item is in the category "Health & Beauty\Vitamins & Dietary Supplements\Herbs & Botanicals". The seller is "ch-3274" and is located in Westminster, California. This item can be shipped to United States.

  • Country/Region of Manufacture: United States
  • Formulation: Capsule
  • Features: Organic
  • Active Ingredients: Cordyceps
  • Brand: US Nutrilabs


Cordyceps 950 USDA Organic 90 Capsules (BUY 1 GET 1 + Extra 20 Capsules)   Cordyceps 950 USDA Organic 90 Capsules (BUY 1 GET 1 + Extra 20 Capsules)