Botanical Supplements

Geumsam Black Ginseng Top Class Extract- Cao Hc Sâm Thng Hng Made in Korea

Geumsam Black Ginseng Top Class Extract- Cao Hc Sâm Thng Hng Made in Korea
Geumsam Black Ginseng Top Class Extract- Cao Hc Sâm Thng Hng Made in Korea

Geumsam Black Ginseng Top Class Extract- Cao Hc Sâm Thng Hng Made in Korea    Geumsam Black Ginseng Top Class Extract- Cao Hc Sâm Thng Hng Made in Korea

DR WINN GROUP LLC trân trng gii thiu sn phm Cao Ct Hc Sâm Thng Hng. Ây là mt trong nhng món quà tuyt vi dành tng cho cha m, và ngi thân trong nhng ngày l, tang cng sc khe. Hc Sâm là bc t phá mi trong công nghe sn xut và ch bin nhân sâm ca ngi dân Hàn Quc. Hc Sâm c tinh luyn t nhân sâm ti Hàn Quc và tri qua 9 ln hp sy.

Hc Sâm là sn phm cha hàm lng Saponin cao nht, vt tri hn hng sâm và nhân sâm. Hàm lng Saponin trong hc sâm cao gp 7 n 30 ln hng sâm. Saponin là mt Ginsenoside là t ghép nhân sâm (Ginseng) + Glicozit (Glycoside) t nhiên thng gp trong nhiu loi thc vt. Saponin có rt nhiu công dng có li cho sc khe con ngi. Và phù hp cho ngi tr cng nh ngi ln tui.

Saponin có rt nhiu loi khác nhau và có nhiu công dng nh long m, gim ho, tng s thm thu cho các t bào, chng viêm, kháng khn, kháng nm, c ch virus, ng thi có tác dng chng li t bào ung th. Tác dng ca mt s loi saponin quan trng nht. Saponin Ro: Kh nng phân gii ru, chng viêm gan, phc hi h tn gan. Saponin Rb1: Kim ch h thng thn kinh trung ng, làm du cn au, bo v t bào gan.

Saponin Rb2: Chng bnh tiu ng, chng x cng gan, y nhanh kh nng hp th ca t bào gan. Saponin Rc: Giúp làm du cn au, làm tng tc tng hp protein.

Saponin Rd: y nhanh hot ng ca v tuyn thng thn. Saponin Re: Bo v gan, làm tng tc tng hp ca các t bào ty. Saponin Rf: Giúp làm du cn au trong các t bào não.

Saponin Rg1: Giúp tp trung, chng mt mi. Saponin Rg2: Hn ch s gn kt các tiu cu máu, ph hi trí nh. Saponin Rg3: Hn ch quá trình chuyn giao ung th, bo v gan. Saponin Rh1: Bo v gan, chng khi u, hn ch gn kt tiu cu máu.

Saponin Rh2: Hn ch ung th phát trin, hn ch khi u phát trin. Tác dng ca Cao Ct Hc Sâm. Bi b sc khe, tng cng trí nh cho ngi già.

N nh ng huyt, gim bin chng bnh tiu ng. Bo v gan, gii c bia ru, thanh lc gan, và tng cng chc nng gan. Ngn nga cao huyt áp, gim cholesterol, ngn nga hình thành mng x va ng mch. Gim street kinh niên, gim mt mi, tng sc do dai và tp trung tinh thn.

Gim tác hi ca tân dc, bao gm hóa tr và x tr i vi bnh nhân ã và ang iu tr. Nhúng cáng mung hoc u a (chng ht bp) pha vi nc nóng (500ml hoc 16 oz nc), s dng 1 ln vào bui sáng hoc tra có kt qu tt nht. Bnh nhân cao huyt áp dung 1/3 thìa sau ó t t tng dn.

The item "Geumsam Black Ginseng Top Class Extract- Cao Hc Sâm Thng Hng Made in Korea" is in sale since Saturday, May 11, 2019. This item is in the category "Health & Beauty\Vitamins & Dietary Supplements\Herbs & Botanicals".

The seller is "drwinngroup" and is located in Westminster, California. This item can be shipped worldwide.
  • Gender: Unisex
  • Age Group: Adult
  • Country/Region of Manufacture: Korea, Republic of
  • Type: Ginseng
  • Active Ingredients: Ginseng
  • Brand: Geumsam
  • Product: Black Ginseng Extract

Geumsam Black Ginseng Top Class Extract- Cao Hc Sâm Thng Hng Made in Korea    Geumsam Black Ginseng Top Class Extract- Cao Hc Sâm Thng Hng Made in Korea