Botanical Supplements

Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm

Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm
Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm
Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm
Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm

Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm    Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm

50g (0.114oz) x 5bottles = 250g (0.571oz). Pure Korean Lingzhi Extract, Korean Black Ginseng. Storage in a cool place out of direct sunlight.

It is recommended to take one spoonful of extract(2g) mixing with hot or warm water / 1-3 times a day. Cao Ct Nm Linh Chi. C sn xut ti vung Geumsan, Hàn Quc. Sn phm là Nm Linh Chi c nu cô c theo dng cao và iu làm nên s khác bit. Là s kt hp tuyt vi ca tinh cht linh chi thng hng cao nht trên th trng vi tinh cht.

Là mt loi dc tho quý có cha các hot cht nh. Germanium, acid ganoderic, acid ganodermic, acid oleic, ganodosteron, ganoderans, adenosin, beta-D-glucan. Có hàm lng germanium cao hn trong nhân sâm n. Có cha 21 nguyên t vi lng cn thit cho s vn hành và chuyn hóa ca c th nh.

Ng, st, kalium, magnesium, natrium, calcium. B dng, chng lão hoá, chng suy nhc c th, giúp ng ngon.

Giúp mát gan, b thn và tng cng chc nng hot ng ca các c quan nô tng. Thanh lc và ào thi cht c ra ngoài. Gim cholesterol trong máu, tng cng tun hoàn máu, chng x m mch máu và các bin ca chng bnh cao huyt áp, tiu ng. Iu hoà và n nh huyt áp. Và tng tác dng các thuc cha tiu ng, cha viêm loét d dày tá tràng. Iu hoà kinh nguyt, làm da d hng hào chng các bênh ngoài da nh d ng, trng cá. Bênh cnh ó s kt hp vi Hng sâm còn giúp c th mau hi sc, tng cng sinh lc và giúp y lui mt mi.. Gia tng ti a tác dng và t hp thu ca Linh Chi i vi c th. Pha ½ hoc 1 muông vi nc nong (250-500 ml), dùng ngày 1 2 ln, nên dùng vào bui sáng và tra chiu có kt qu tt nht.

The item "Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm" is in sale since Monday, October 21, 2019. This item is in the category "Health & Beauty\Vitamins & Dietary Supplements\Herbs & Botanicals".

The seller is "ch-3274" and is located in Westminster, California. This item can be shipped to United States.

  • Country/Region of Manufacture: Korea, Republic of
  • Formulation: Liquid
  • Type: Ginseng, Lingzhi Extract
  • Features: Natural
  • Expiration Date: 03/2022
  • Active Ingredients: Lingzhi
  • Brand: Geumsam


Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm    Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm